Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Oude Gevel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Oude Gevel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Oude Gevel ingeschakelde tussenpersonen en/of derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Oude Gevel. De Oude Gevel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Oude Gevel dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van De Oude Gevel zijn vrijblijvend en De Oude Gevel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's, inclusief BTW, maar exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kunt u binnen 7 dagen na ontvangst, zondermeer retourneren waarna u het geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet verbroken mag zijn en de artikelen in ongeschonden staat bij De Oude Gevel worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. Ook de kosten van de retourzending zijn voor u (de klant). Boeketten planten en rouwwerk worden niet retour genomen inverband met de versheid.

4.2 U bent verplicht te controleren of de bij u thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kunt u dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan De Oude Gevel onder vermelding van het factuurnummer in het onderwerp van uw e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. De Oude Gevel zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat u het artikel niet accepteert op gegronde redenen.

4.3 In het uitzonderlijke geval dat u een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt De Oude Gevel zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. De Oude Gevel neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.

4.4 Indien u iets terug stuurt, stuurt u een e-mail naar info@deoudegevel.nl met vermelding van reden waarom u het aangekochte artikel terug wilt zenden. LET OP: Vermeld in het onderwerp van uw e-mail het factuurnummer.

5. Betalingen

5.1 Betalingen dienen vooraf te hebben plaatsgevonden voordat de/het aangekochte artikel(en) wordt verzonden. Betalen kan van door middel van door de Nederlandsche banken aangedragen betaalmogelijkheden, zoals b.v. Ideal of door overmaking op een door De Oude Gevel aangegeven bankrekeningnummer.

6. Levering

6.1 De door De Oude Gevel opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

6.3 In de plaatsen waar wij bezorgen kan de eerstvolgende bezorgdag worden geleverd, mits de bestelling voor 16.00 uur is afgerond.

6.4 Levering van verse bloemen is mogelijk van dinsdag t/m zaterdag.

6.5 Levering vindt normaliter plaats op de geselecteerde bezorgdag tussen 9.00 en 18.00 uur.

6.6 Levering op nationale feestdagen en de dag erna is niet mogelijk.

6.7 Levering van verse bloemen geschiedt in 95% van de gevallen op de gewenste leverdag. Het kan echter voor komen dat door onvoorziene omstandigheden de bloemen een dag later worden aangeboden.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Oude Gevel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u De Oude Gevel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Oude Gevel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en De Oude Gevel (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is De Oude Gevel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van De Oude Gevel.

9.2 De administratie van De Oude Gevel geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Oude Gevel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Oude Gevel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Oude Gevel kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen

11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Oude Gevel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Oude Gevel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

11.2 De Oude Gevel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Neem contact met ons op →